Algemeen

1.       Deze voorwaarden zijn van toepassing op Libresse® - “Dag- en nacht maandverband” proefpakket aanvraag ("Aanvraag") van Essity Netherlands B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Arnhemse Bovenweg 120 te Zeist, KvK-nummer: 30135846 ("Essity").
2.       Door het aanvragen van een Libresse dag- en nacht proefpakket accepteer je de voorwaarden ("Voorwaarden").
3.       De aanvraag loopt vanaf 7 november tot en met 15 december 2019 ("Actieperiode").
4.       Essity behoudt zich het recht voor om de voorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de proefpakketaanvraag voortijdig te beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij een wijziging van de voorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.libresse.nl/samples ("Website") worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.        

Aanvragen en mechanisme

5.       Het aanvragen van een proefpakket is gratis. De kosten gerelateerd aan het gebruik van het internet zijn voor rekening van de Deelnemer.
6.       Je kunt maximaal 2x een proefpakket op hetzelfde huisadres aanvragen.
7.       Aanvragen zijn uitgesloten voor: (i) degenen die niet woonachtig zijn in Nederland, (ii) medewerkers van Essity of van aan Essity gelieerde vennootschappen, en (iii) degenen die direct of indirect bij de organisatie zijn betrokken.
8.       Essity behoudt zich het recht voor om (potentiële) aanvragen te weigeren uit te sluiten, bijvoorbeeld in geval deze onjuiste of onvolledige informatie verstrekken of in geval van (een poging tot) het misbruiken van het aanvraagmechanisme het in strijd handelen met de relevante wet- en regelgeving of met deze voorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Essity.

Minderjarigen

9.       Minderjarigen hebben toestemming van hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger nodig om een proefpakket aan te vraagen. Minderjarige Deelnemers zijn gehouden om Essity te allen tijde, zodra Essity daarom verzoekt, de contactgegevens van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te verstrekken opdat Essity kan controleren of toestemming is verleend.

Aansprakelijkheid

10.   Essity besteedt de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Aanvragen. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist is of dat gegevens niet tijdig worden verwerkt. Essity is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet volledige of onjuiste informatie op de Website, op haar Instagram® en of Facebook® accounts of andere door Essity openbaar gemaakte (promotie)materialen van welke aard dan ook.
11.   Essity is niet aansprakelijk voor enige schade die (direct en/of indirect) op enige wijze verband houdt met de Actie.
12.   Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Essity gelden eveneens voor door Essity ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden.
13.   Facebook® en/of Instagram® zijn op geen enkele wijze bij de organisatie of uitvoering van deze Actie betrokken. De Actie wordt ook niet door Facebook® en/of Instagram® gesponsord of anderszins ondersteund. De Deelnemers ontslaan Facebook® en/of Instagram® van iedere aansprakelijkheid in verband met deze Actie.

Persoonsgegevens

14.   De persoonsgegevens van de Deelnemers worden door Essity uitsluitend gebruikt voor de uitvoering van de proefpakketaanvragen, tenzij de Deelnemer Essity specifieke toestemming geeft voor ander gebruik van deze gegevens.
15.   Essity houdt zich bij het vergaren en gebruiken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens, alsmede aan haar privacy beleid. Het privacy beleid van Essity is te raadplegen, downloaden en printen via de website https://www.libresse.nl/privacy-policy/ . Deelnemers aan deze aanvraag worden geacht akkoord te gaan met de voorwaarden zoals deze zijn neergelegd in het privacy beleid.

Slotbepalingen

16.   Niets uit of met betrekking tot deze aanvraag mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Essity.
17.   Aan deze aanvraag daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.
18.   Op deze aanvraag, deze voorwaarden en alle met deze aanvraag verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met deze Aanvrag of voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.