1. Algemeen

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Refund-actie die gekoppeld is aan de Nationale Promotie, hierna te noemen: "de Actie". De Actie wordt georganiseerd door Essity Nederland BV, gevestigd te Zeist en kantoorhoudende aan Arnhemse Bovenweg 120, Nederland, hierna te noemen: "de Organisator". De Organisator is de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De voorwaarden gelden tussen de Organisator als gebruiker en de natuurlijke persoon die deelneemt aan de Actie, hierna te noemen: "(de) Deelnemer".

1.2

De Actie wordt georganiseerd ter promotie van: Libresse maandverband.

1.3

De Organisator is verantwoordelijk voor de Actie en de uitvoering daarvan. Door deelname aan de Actie verklaart de Deelnemer kennis te hebben genomen van de voorwaarden, de voorwaarden te accepteren en aan de voorwaarden gebonden te zijn. Op verzoek worden de voorwaarden tevens per post of per e-mail verzonden. Een dergelijk verzoek kan verstuurd worden door het invullen van het contact formulier op de website van Libresse. Neem contact met ons op | Libresse. De voorwaarden kunnen eveneens door de Deelnemer worden gedownload en worden opgeslagen.

1.4

De Organisator is gerechtigd Deelnemer te diskwalificeren/van (verdere) deelname uit te sluiten indien zij van mening is dat Deelnemer niet conform de voorwaarden handelt.

2. De Actieperiode

2.1

De Actie loopt van 1-9-2022 tot en met 31-12-2022.

3. De Actie

Voor Nederland

3.1

De Actie houdt in dat de Deelnemer gedurende de Actieperiode 50% van het aankoopbedrag van een Libresse enkelpak maanverband van Essity terug kan ontvangen. Indien de Deelnemer in aanmerking wil komen voor de refund dient de Deelnemer een Libresse maandverband aan te kopen (1 Libresse enkelpak maandverband) en de kassabon te bewaren. De kassabon dient vervolgens online geüpload te worden op libresse.nl/refund. De Deelnemer vult zijn/haar gegevens in en het aankoopbedrag zal dan in de eerstvolgende betalingsrun uitbetaald worden aan de Deelnemer.

4. Deelname

4.1

Aan de Actie kan worden deelgenomen door een ieder die:

  1. 18 jaar of ouder is;
  2. In Nederland woonachtig is;
  3. In het bezit is van een geldig identiteitsbewijs.

4.2

Uitgesloten van deelname zijn:

  1. Vaste en tijdelijke werknemers van de Organisator of aan haar gelieerde vennootschappen;
  2. Vaste en tijdelijke werknemers van derden die Organisator bij de organisatie en uitvoering van de Actie mede behulpzaam zijn;
  3. Een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is;
  4. Familieleden in de eerste lijn van de onder a, b en c genoemde werknemers.

4.3

De Organisator is gerechtigd de leeftijd van Deelnemer te controleren aan de hand van zijn/haar identiteitsbewijs. Deelnemer zal in geval van controle op eerste verzoek van Organisator zijn/haar identiteitsbewijs tonen.

4.4

Deelname aan de Actie is gratis.

4.5

Bij deelname aan de Actie worden de NAW-gegevens en/of overige verstrekte gegevens van Deelnemer opgeslagen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Informatie over de wijze waarop de Organisator persoonsgegevens verwerkt in het kader van de Actie leest u in de privacyverklaring, die u kunt raadplegen via: https://www.libresse.nl/privacy-policy/.

4.6

De Organisator is gerechtigd om bij inzendingen die haar frauduleus voorkomen of getuigen van onrechtmatige beïnvloeding de Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.

4.7

Een Deelnemer mag 1 x meedoen aan de Actie.

4.8

Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Publicatie en promotie

5.1

De Deelnemer aan de Actie geeft de Organisator, alsmede de door de Organisator bij de Actie betrokken promotionele partners, door deelname aan de Actie toestemming om zijn/haar naam en e-mailadres te gebruiken alsmede het recht om filmmateriaal en foto’s te vervaardigen en te gebruiken bij/voor promotionele activiteiten in verband met de Actie.

5.2

Deelnemer zal ook overigens op verzoek van Organisator zijn/haar medewerking bij eventuele promotionele activiteiten verlenen voor zover het om een redelijk verzoek van de Organisator gaat. De Deelnemer die zijn/haar medewerking verleent bij/aan de promotionele activiteiten heeft geen recht op enige financiële vergoeding van de Organisator of haar promotionele partner.

6. Aansprakelijkheid

6.1

Deelname aan de Actie geschiedt op eigen risico van de Deelnemer.

6.2

De Organisator is buiten de op haar rustende - niet uit te sluiten - wettelijke aansprakelijkheid niet aansprakelijk voor welke directe en/of indirecte schade dan ook door een Deelnemer geleden in verband met of voortvloeiende uit Deelname aan de Actie.

6.3

De Organisator is onder meer niet aansprakelijk voor schade door de Deelnemer geleden als gevolg van type-en zetfouten op de website van de Organisator of in enig ander medium/communicatiemiddel, het gebruik(maken) van de prijs of het niet, of niet voldoende, verzekerd zijn van de Deelnemer.

6.4

De Organisator kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor storingen in de IT-systemen die resulteren in beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen.

7. Klachtregeling

7.1

Vragen, opmerkingen of klachten over de Actie kunnen kenbaar worden gemaakt via het contact formulier op de website van Libresse. Neem contact met ons op | Libresse. Organisator zal zich naar beste kunnen inspannen om eventuele klachten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is af te handelen.

8. Slotbepalingen

8.1

De Organisator is gerechtigd naar eigen goeddunken, maar met voorafgaande kennisgeving, de voorwaarden tussentijds te wijzigen mits wijziging niet geschiedt ten nadele van de Deelnemers, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit in redelijkheid of door overmacht vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de Deelnemer.

8.2

Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigende bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.

8.3

Deelname aan de Actie houdt het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze voorwaarden in, zonder enig voorbehoud of enige beperking, alsmede van elke beslissing die de Organisator kan nemen ter zake.

8.4

Indien (het Nederlandse deel van) de Actie gekwalificeerd zou moeten worden als een promotioneel kansspel voldoet dit spel aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

8.5

Op de Actie(voorwaarden) is Nederlands recht van toepassing.