1. Algemeen 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Libresse® WIN, een bodypaint- actie (hierna: "de Actie"), die georganiseerd wordt door Essity B.V.(gevestigd en kantoorhoudende aan de Arnhemse Bovenweg 120 te Zeist, KvK-nummer: 30135846) in samenwerking met Art by Anne-Claire Fleer (eenmanszaak) (hierna: "Anne-Claire Fleer") (gevestigd en kantoorhoudende aan de Spanjaardstraat 23, 3025 TG  te Rotterdam, KvK-nummer: 77177215).
1.2 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer zich automatisch akkoord met deze voorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden").
1.3 De Actievoorwaarden zijn te raadplegen, downloaden en printen via de website www.libresse.nl/bodypaint (hierna: "de Website").
1.4 De Actie begint op maandag 7 juni 2021 en eindigt op 30 juni 2021 (hierna: "de Actieperiode"). 
 
2. Deelname en mechanisme 
2.1 Met eén (1) aankoop van 3x een enkele Libresse-verpakking of 3x een duo (dubbele) verpakking van Libresse bij een Etos-winkel, vanaf maandag 7 juni 2021 t/m zondag 20 juni 2021 (hierna: "de Actieweken"), maak je kans op een Bodypaint-sessie of 1 van de 50 unieke sjaals. De duo-verpakking is te herkennen aan de tekst ‘duo pack’ en de gele band met x2 DUO PACk erop afgebeeld. In de winkels van Etos zullen gedurende de Actieweken zichtbare en opvallende materialen aanwezig zijn om de Actie te herkennen. Tijdens de aankoop van het product ontvang je bij de kassa een flyer. Op deze flyer staat uitgelegd wat je kan doen om kans te maken op 1 van de prijzen. Je dient hiervoor o.a. naar de website te gaan om je kassabon te uploaden (libresse.nl/bodypaint). De kassabon kan tot en met 30 juni 2021 worden geüpload op de actie website. De waarde van de Bodypaint sessie bedraagt € 1000,- (duizend euro). De waarde van 1 van de 50 sjaaltjes bedraagt 89,95 (negenentachtig euro en vijfennegentig eurocent). Mocht je geen flyer hebben gekregen, dan kan je het volgende doen:
• Ga naar de website en upload je kassabon.
• Voer de gevraagde gegevens correct in en klik op verstuur.
• Op donderdag 1 juli krijg je bericht of je hebt gewonnen. Je ontvangt een e-mailbericht van Libresse. Als je niet hebt gewonnen, ontvang je ook geen bericht.  
• LET OP: Wegens de ontwikkelingen rondom COVID-19 kan de levering van de sjaaltjes vertraging oplopen.
3. Trekking en Prijzen
3.1 De trekking van de winnaars zal, na de in artikel 2.1 genoemde stuitingstijd van de Actieweken, plaatsvinden op donderdag 1 juli 2021 door middel van een loting uitgevoerd door Essity.
3.2 Uitsluitend de deelnemers die aan de voorwaarden voor het meedingen in de prijzen hebben voldaan, doen mee aan de in artikel 3.1 genoemde loting. 
3.3 Het te winnen sjaaltje is vervaardigd van 100% biologisch katoen (afkomstig uit Italië). Het formaat is om en nabij 83x178cm (lang model) en het sjaaltje is full colour bedrukt met een print gekozen door Libresse. Hierover kan helaas vooraf niet gecorrespondeerd worden. 
3.4 Indien je de Bodypaint-sessie of 1 van de 50 sjaaltjes hebt gewonnen, nemen wij contact met je op. De prijs zal binnen 6 weken na de trekking op 1 juli 2021, naar het door jou opgegeven (e-mail)adres opgestuurd worden of in geval van de Bodypaint-sessie, door Anne-Claire Fleer ingepland worden.
3.5 Essity en Anne-Claire Fleer zijn niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van e-mails betreffende jouw gewonnen prijs. Let er ook op dat e-mails in je spam inbox terecht kunnen komen, check dit regelmatig. 
3.6 Wij kunnen tussentijds geen details verstrekken over wanneer je je prijs exact ontvangt; vragen hierover per e-mail of telefoon kunnen niet beantwoord worden. 
3.7 De prijzen zijn persoonsgebonden. De prijs is niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders dat een bepaalde waarde vertegenwoordigt.
 
4. Beperkingen
4.1 Kassabonnen kunnen uitsluitend gedurende de Actieperiode worden geüpload via de website. Na 30 juni 2021 zijn de kassabonnen niet meer geldig. 
4.2 De kassabon kan slechts één (1) keer worden geüpload op de site om één (1) keer kans te maken op de Bodypaint-sessie of 1 van de 50 sjaaltjes.
4.3 Je kunt zo vaak meedoen aan de Actie als je wilt; steeds met een nieuwe kassabon. 
4.4 De Actie geldt niet in combinatie met andere acties, kortingen en/of elders verkregen bonnen. 
4.5 Mocht het sjaaltje onverhoopt wegens COVID-19 niet leverbaar zijn, dan zal er een soortgelijk sjaaltje met een overeenkomstige waarde uitgereikt worden. 
4.6 De prijs mag niet worden doorverkocht of anderszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.
4.7 Deelname is uitgesloten voor (a) een ieder die niet woonachtig is in Nederland, (b) medewerkers van Essity, Anne-Claire Fleer of aan hen gelieerde vennootschappen, en (c) een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect bij de organisatie van de Actie betrokken is, waaronder familieleden in de eerste lijn van de onder a en b genoemde werknemers.
4.8 Deelname voor minderjarigen die de leeftijd van 16 jaar nog niet hebben bereikt, is uitsluitend mogelijk indien zij voorafgaand aan hun deelname toestemming hebben verkregen van hun ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger(s) voor deelname. Deelnemers zijn gehouden om Essity te allen tijde, zodra Essity daarom mocht verzoeken, de contactgegevens van hun ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s) te verstrekken, één en ander met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, opdat Essity kan controleren of de vereiste toestemming is verleend. 
4.9 Essity kan deelnemers vragen ter verificatie hun kassabon toe te sturen.
4.10 Je bent verplicht jouw kassabon waarop de aangekochte Libresse-producten staan, te bewaren tot het einde van de actie. 
4.11 Essity is te allen tijde gerechtigd je kassabon op te vragen om je aankoop te controleren. Dit kan gebeuren bij vermoeden van fraude of puur steekproefsgewijs. Kan je de kassabon met aangekochte Libresse-producten niet overleggen dan word je automatisch uitgesloten van deelname en ontvang je de prijs niet. 
4.12 Essity is gerechtigd deelnemers van deelname uit te sluiten, bijvoorbeeld bij het geven van onjuiste of onvolledige informatie en/of ongeldige of vervalste kassabonnen in het geval van (een poging tot) het misbruiken van het actiemechanisme of het in strijd handelen met de bepalingen van deze Actievoorwaarden. Door uitsluiting vervallen alle aanspraken jegens Essity en Anne-Claire Fleer.
4.13 Met het uploaden van de kassabon geeft men aan akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
4.14 Deelname aan deze Actie is gratis. Eventuele kosten verbonden aan het gebruik van internet zijn voor eigen rekening.
4.15 Gebruik van het door Essity ter beschikking gestelde sjaaltje en Bodypaint-sessie is voor rekening en risico van de deelnemer. Constateer je een defect? Neem dan binnen 30 dagen nadat je de prijs hebt ontvangen contact op met de consumentenservice van Essity. Nadien vervalt de garantie.
 
5. Aansprakelijkheid 
5.1 Essity en Anne-Claire Fleer besteden de grootst mogelijke zorg aan de organisatie van de Actie. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuist is of dat gegevens niet tijdig worden verwerkt. Essity en Anne-Claire Fleer zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.
5.2 Essity en Anne-Claire Fleer zijn niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van de kassabon.
5.3 Essity en Anne-Claire Fleer zijn voorts niet aansprakelijk voor enige schade (direct en/of indirect) die op enige wijze verband houdt met de Actie (waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, het gebruik maken van de Bodypaint-sessie).
5.4 Essity en Anne-Claire Fleer kunnen niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie dan wel voor het deelnemen aan de Bodypaint-sessie door de deelnemer.
5.5 Essity kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor storingen in de IT-systemen die resulteren in beperkte, vertraagde of het verlies van inzendingen via de website. 
5.6 Bovenstaande uitsluitingen van aansprakelijkheden van Essity en Anne-Claire Fleer gelden eveneens voor door Essity en Anne-Claire Fleer ingeschakeld hulppersoneel en door haar ingeschakelde derden. 
 
6. Privacy 
6.1 De deelnemer dient zijn/ haar (contact) gegevens en/of NAW-gegevens op de Website in te vullen. Essity is verantwoordelijk voor de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt conform de Privacyverklaring van Essity en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
6.2 Deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct zijn. 
6.3 De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden binnen drie maanden na afloop van de actie verwijderd of geanonimiseerd. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van je aanvraag. Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord. Heb je vragen die betrekking hebben op je deelname aan deze actie? Dan dien je deze uiterlijk voor 30 juni 2021 ingediend te hebben, daarna worden alle gegevens geanonimiseerd en kun je geen aanspraak meer maken op de Bodypaint-sessie. 
6.4 Eventuele andere e-mails worden alleen verzonden indien de deelnemer daar toestemming voor heeft gegeven. Een deelnemer aan deze Actie kan, los van het gegeven onder 6.3, via het formulier op de website (www.libresse.nl/contact) een verzoek doen om inzage, verwijdering en/of correctie van zijn/haar gegevens. 
6.5 Essity zal geen persoonsgegevens van de deelnemer verstrekken aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de deelnemer.
 
7. Kansspelbelasting
7.1 Indien over de prijzen kansspelbelasting afgedragen dient te worden zal de verschuldigde kansspelbelasting volledig voor rekening van Essity komen.
 
8. Slotbepalingen 
8.1 Essity behoudt zich het recht om de Actievoorwaarden naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving tussentijds te wijzigen en/of deze Actie voortijdig te beëindigen, in welke gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding kan worden gemaakt. Bij een wijziging van de Actievoorwaarden zal een aangepaste versie zo snel mogelijk op de Website worden geplaatst en vanaf dat moment van toepassing zijn.
8.2 In geval van vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot de Actie kan de deelnemer contact opnemen met Libresse via het formulier op de website: www.libresse.nl/contact. Als de deelnemer meent dat de klacht niet afdoende is afgehandeld kan een schriftelijke klacht worden ingediend bij de Kansspelautoriteit, Postbus 298, 2501 CG Den Haag.
8.3 Als een bepaling uit deze Actievoorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan heeft dit geen invloed op de andere bepalingen uit deze Actievoorwaarden. Essity zal die nietig of vernietigbare bepaling vervangen door een geldige bepaling.
8.4 Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Essity en Anne-Claire Fleer. Aan deze Actie kunnen geen rechten worden ontleend.
8.5 Deelname aan de Actie houdt het onvoorwaardelijk aanvaarden van deze Actievoorwaarden in, zonder enig voorbehoud of enige beperking, alsmede van elke beslissing die Essity kan nemen ter zake. 
8.6 Indien de Actie gekwalificeerd zou moeten worden als een promotioneel kansspel voldoet dit spel aan de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
8.7 Op deze Actie, deze Actievoorwaarden en alle met deze Actie verband houdende geschillen is Nederlands recht van toepassing.