Deze website www.libresse.nl wordt beheerd door Essity Netherlands B.V. (Essity)

Het gebruik van de website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Daarnaast kunnen voor bepaalde pagina's, diensten of functies van de website speciale voorwaarden van toepassing zijn die voorrang hebben op deze gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendom

Het materiaal op deze website wordt door Essity verstrekt als een dienst aan haar klanten en mag uitsluitend voor informatieve, niet-commerciële doeleinden worden gebruikt. Afzonderlijke exemplaren mogen gedownload worden in overeenstemming met de onderstaande bepalingen.
 
Door welk materiaal ook van deze website te downloaden, stemt u in met deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik of download geen materiaal van de website.
 
Essity en haar respectieve licentiegevers behouden alle auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten op de inhoud van deze website, in het bijzonder teksten, illustraties, grafische gegevens, lay-out, foto’s, audio en video, alsook de selectie en schikking daarvan, en alle andere informatie op de website (collectief aangeduid als de "Inhoud van de website”). De inhoud van de website mag niet worden verveelvoudigd, verspreid, verhuurd, uitgeleend, publiek vertoond, ter beschikking gesteld van het publiek, bewerkt, aangepast, vervormd of op enige andere wijze gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Essity. De gebruiker mag enkel kopieën van de website maken die technisch noodzakelijk zijn om te navigeren (toegang tot de website en weergave van de inhoud van de website). Alle rechten op de merken die voorkomen op de website (handelsmerken, handelsnamen en titels) zijn voorbehouden aan hun respectieve eigenaars.

Aanmelding van gebruikers

De website kan functies bieden die u in staat stellen gegevens te verstrekken zoals productbeoordelingen, waarderingen, commentaren en vragen met betrekking tot Essity en de producten van Essity. Alle materiaal, informatie of andere berichten die u verzendt naar of plaatst op deze websitezullen beschouwd worden als niet-vertrouwelijk, niet-exclusief, royaltyvrij, onherroepelijk, volledig sublicentieerbaar en niet-beschermd. 
 
U mag geen berichten verzenden of plaatsen die als schadelijk, bedreigend, als een schending van intellectuele eigendomsrechten of op welke andere manier ook strijdig met de toepasselijke wetgeving kunnen worden beschouwd. 
 
U verbindt zich ertoe om geen toegang te nemen of gebruik te maken van deze website op een manier die de computersystemen of netwerken van Essity kan schade of overbelasten, noch de website of de inhoud die op of via deze website wordt verstrekt te gebruiken voor enig onwettig of door deze voorwaarden verboden doel. 
 
Het staat Essity vrij om de berichten, samen met alle gegevens, beelden, geluiden, tekst en andere daarin opgenomen elementen, openbaar te maken, te kopiëren, te verspreiden, op te nemen en/of anderszins te gebruiken voor alle commerciële of niet-commerciële doeleinden met inachtneming van het Privacybeleid van de website.

Gebruikersaccounts

U bent verantwoordelijk voor de veilige bewaring van de inloggegevens van uw account en mag deze niet delen met welke derde ook. U bent verantwoordelijk voor alle handelingen die vanaf uw account worden verricht. Essity behoudt zich het recht voor om uw account op ieder ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren en te verwijderen.

Proefpakketjes en waardebonnen

Het is mogelijk dat u via de website proefpakketjes kunt bestellen en waardebonnen voor Essity-producten kunt ontvangen. Essity geeft geen garantie van beschikbaarheid of aanbieding van proefpakketjes en waardebonnen en behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken ieder proefpakket of waardebon te weigeren of te annuleren.

Links naar websites van derden

Deze website kan rechtstreekse of onrechtstreekse links naar websites van derden bevatten. De beschikbaarheid of inhoud van dergelijke websites van derden wordt niet beheerst door Essity en Essity heeft geen controle over die websites van derden. In het bijzonder neemt Essity de inhoud van dergelijke websites van derden niet over als eigen inhoud en zij aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of de veiligheid van die websites van derden.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website bevat toekomstgerichte verklaringen. Deze prognoses die op de website worden voorgesteld, zijn subjectieve meningen van het management van Essity en geven weer hoe het management momenteel de toekomstige ontwikkelingen ziet, gebaseerd op verschillende veronderstellingen. Ook al meent het management dat ze redelijk zijn, zouden deze beoordelingen in bepaalde omstandigheden verkeerd kunnen blijken. Essity garandeert niet dat de beoordelingen van het management correct zijn of dat de prognoses van het management gerealiseerd zullen worden.

Wijzigingen

Essity kan op ieder ogenblik en zonder voorafgaande kennisgeving, om het even welke inhoud van de website, de website in zijn geheel of een deel ervan wijzigen, aanpassen of verwijderen, i.e. uploaden. Essity kan deze voorwaarden te allen tijde herzien door deze posting te updaten.
 
Essity behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, zonder daartoe verplicht te zijn (1) deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen; (2) de postings voortdurend te monitoren en te verwijderen; en/of (3) de beschikbaarheid van de website op welk ogenblik ook zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken.

Feedback – waaronder waarderingen en beoordelingen:

U kunt uw mening over onze producten geven en krijgt bijvoorbeeld de mogelijkheid om ze te waarderen en/of becommentariëren.  Op grond van ons gerechtvaardigd belang verzamelt Essity daarbij de volgende gegevens over u: titel van de beoordeling, waardering, commentaar, bijnaam, woonplaats, aanbevelingen, IP- of e-mailadres en geografische locatie van het IP-adres. Uw gegevens zullen vervolgens door een derde partij buiten de EER worden verwerkt en zullen worden bewaard zo lang als het product of de dienst wordt beoordeeld en/of gewaardeerd, wordt verkocht en/of door ons op de markt wordt gebracht. Uw gegevens zullen dezelfde mate van bescherming krijgen als binnen de EER, zoals in onze gebruikersvoorwaarden staat vermeld.

Toepasselijk recht

Alle geschillen tussen u en Essity betreffende deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlands recht.