1. Inleiding en verantwoordelijke

Libresse® is een handelsmerk van 
Essity Netherlands B.V. (“Essity"). 
Arnhemse Bovenweg 120 
3708 AH Zeist, Nederland 
Tel +31 30 698 4600 
E-mail: libresse@consumentenservice.com 
 
1.1 In deze privacy policy zijn verwijzingen naar “Libresse®”, "Essity", "ons" of "we/wij" verwijzingen naar Essity. Essity is de verantwoordelijke voor de verwerking van je persoonsgegevens in dat kader. Essity gaat zorgvuldig met je gegevens om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. In deze Privacy Policy wordt beschreven welke gegevens Essity verwerkt, voor welke doeleinden Essity dat doet, hoe je inzage in uw gegevens kunt krijgen en hoe je bezwaar tegen de verwerking daarvan kunt maken.
 
1.2 Deze Privacy Policy kan van tijd tot tijd wijzigen. Op https://www.libresse.nl/privacypolicy/ vind je de actuele versie van de Privacy Policy. Essity raadt je daarom aan om de Privacy Policy regelmatig te controleren.

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van je persoonsgegevens door Essity in het kader van de producten en diensten die worden aangeboden onder de naam Libresse®, waaronder gegevens van bezoekers van de Libresse® websites en Libresse® applicaties op sociale media .

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

3.1 Essity verwerkt jouw persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:
 
3.1.1. Proefpakketaanvragen
Als je een proefpakket aanvraagt, gebruiken wij je naam en adres om dit proefpakket toe te sturen. We gebruiken je emailadres om je aanvraag te bevestigen en om over de aanvraag contact met je te kunnen opnemen als er onvoldoende voorraad is of om andere redenen niet aan je verzoek kan worden voldaan.
 
Ook registreren we je geboortedatum om inzicht te verkrijgen in de samenstelling van ons klantenbestand zodat wij ons assortiment en onze commerciële communicatie hierop kunnen afstemmen .
 
3.1.2. Acties en prijsvragen
Indien je deelneemt aan acties en prijsvragen, worden je naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bijdrage aan de prijsvraag of actie, gebruikt om jouw deelname uit te voeren en te communiceren over de uitslag.
 
Je kunt ervoor kiezen een account aan te maken voor later gebruik. Bij latere aanvragen of deelnames aan acties of prijsvragen hoef je dan niet opnieuw je gegevens in te vullen. Indien je een account aanmaakt, slaan we je naam, adres, en emailadres op om je deelname uit te voeren en contact met je te kunnen opnemen over je deelname. We registreren daarnaast je [geboortedatum] om ons assortiment en onze (commerciële) communicatie hierop te kunnen afstemmen.
 
Je emailadres wordt daarnaast gebruikt als inloggegeven voor je account. Verder wordt voor dit doel een zelfgekozen wachtwoord opgeslagen.
 
3.1.5. Nieuwsbrieven
Als je je hebt aangemeld voor een van onze nieuwsbrieven, gebruiken we je e-mailadres om deze nieuwsbrieven toe te sturen. Daarnaast vragen we je geboortedatum om te verifiëren of je oud genoeg bent om nieuwsbrieven te ontvangen en om de inhoud van de nieuwsbrief op je leeftijd af te stemmen.

4. Hoe lang bewaart Essity je gegevens?

4.1 Je kunt per product eenmaal een proefpakket aanvragen. Na het toesturen van het proefpakket worden je gegevens daarom achttien (18) maanden bewaard om bij een nieuwe aanvraag te kunnen nagaan of al eerder een proefpakket van hetzelfde product is aangevraagd.
 
4.2 In het geval van deelname aan een actie of prijsvraag worden jouw adresgegevens na het einde van de actie of prijsvraag nog maximaal zes (6) maanden bewaard om over de uitslag te kunnen communiceren.
 
4.3 Indien je bent geabonneerd op onze nieuwsbrief, worden jouw emailadres en geboortedatum voor de duur van het abonnement bewaard en één (1) jaar daarna.
 
4.4 Je accountgegevens worden bewaard totdat jij je account deactiveert. Je kunt je account deactiveren via de button “accountinstellingen” onder de tab “Mijn pagina” op de site. Je kunt je accountgegevens via de knop “accountinstellingen” ook te allen tijde wijzigen of verwijderen.

5. Cookies

5.1 Essity gebruikt cookies en andere technologieën om informatie over je te verzamelen wanneer je Essity websites bezoekt, met inachtneming van de voorwaarden van deze Privacy Policy, de Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving.

6. Minderjarigen

6.1 Als je jonger bent dan 16 jaar, mag je slechts persoonsgegevens aan Essity verstrekken indien één van je ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze Privacy Policy heeft gelezen hiervoor toestemming geeft. Essity verzoekt je daarom geen persoonsgegevens aan Essity te verstrekken indien er geen sprake is van de hiervoor bedoelde toestemming. Als Essity ontdekt dat persoonsgegevens worden verwerkt zonder toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger terwijl deze toestemming vereist was, verwijdert Essity deze gegevens zo snel mogelijk .
 
6.2 In sommige gevallen kan het zo zijn dat een bepaalde leeftijd is vereist om in aanmerking te komen voor prijzen, monsters of bepaalde informatie. Essity zal je persoonsgegevens in dat geval mogelijk gebruiken voor het uitvoeren van leeftijdscontroles.

7. Derden

Inschakeling derden
7.1 Essity gebruikt externe dienstverleners bij de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld bij de afhandeling van bestellingen, promoties en informatieverzoeken, onderhoud van de systemen of analyse van gegevens. Deze externe derden hebben slechts toegang tot persoonsgegevens voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de diensten. Essity heeft de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat ook in dat geval uw gegevens uitsluitend in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving en voor de in deze Privacy Policy genoemde doeleinden worden verwerkt.
 
Verstrekking aan derden
7.2 Essity verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden buiten Essity, tenzij een van de volgende omstandigheden zich voordoet:
 
7.2.1. Essity kan je persoonsgegevens aan derden buiten Essity verstrekken als je Essity daarvoor je uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
 
7.2.2. Essity kan je persoonsgegevens aan derden buiten Essity verstrekken als toegang tot en gebruik van de persoonsgegevens redelijkerwijs nodig is om: (i) te voldoen aan wet- en regelgeving en/of een gerechtelijk bevel; (ii) om fraude, technische of beveiligingsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; en/of (iii) de belangen, eigendommen of veiligheid van Essity of derden te beschermen, voor zover in overeenstemming met de wet.
 
Geanonimiseerde gegevens
7.3 Essity kan geanonimiseerde, niet tot een persoon herleidbare gegevens verstrekken aan haar partners, zoals adverteerders, of deze bekend maken. Essity kan bijvoorbeeld gegevens publiceren die de trend aangeven van het gebruik van haar producten en diensten.
 
Links naar derden
7.4 De Essity websites kunnen links naar externe websites bevatten. Essity heeft geen controle over deze websites en is niet verantwoordelijk voor het gebruik van persoonsgegevens door de beheerders van deze websites. Essity raadt je daarom aan om het privacy beleid van deze websites te raadplegen alvorens je gebruik maakt van deze websites.
 
Overdracht bedrijfsactiviteiten
7.5 In geval Essity (een gedeelte van) haar onderneming verkoopt en overdraagt aan een derde kan het voorkomen dat je persoonsgegevens zullen worden gedeeld met deze derde. Essity zal je daar dan vooraf op passende wijze over informeren.

8. Inzage, correctie, verwijdering en verzet

Inzage
8.1 Je hebt recht op inzage van je persoonsgegevens. Dit houdt in dat je kunt opvragen welke persoonsgegevens er van je zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt. Essity kan je in overeenstemming met de wet een redelijke vergoeding als tegemoetkoming in de kosten in rekening brengen om te voldoen aan dit verzoek.
 
Correctie en verwijdering
8.2 Als je van mening bent dat Essity onjuiste, onvolledige of irrelevante persoonsgegevens over je verwerkt, kunt je Essity verzoeken deze persoonsgegevens te laten verbeteren, aanvullen of te laten verwijderen. Als Essity de gegevens verwijdert, kan het voorkomen dar Essity om technische redenen niet alle kopieën van de gegevens onmiddellijk van de servers en back up systemen kan verwijderen.
 
Verzet en intrekken van toestemming
8.3 Je hebt de mogelijkheid om je te verzetten tegen gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden of indien jouw specifieke situatie zich tegen de verwerking van persoonsgegevens door Essity verzet.
 
8.4 Als je in een eerder stadium toestemming hebt gegeven voor het verwerken van je gegevens, kun je deze toestemming intrekken. Indien je je toestemming intrekt, heeft dat geen effect op het gebruik van je persoonsgegevens tot het moment dat je je toestemming hebt ingetrokken.
 
8.5 Indien je bezwaar wilt maken of je toestemming wilt intrekken, vermeld dan duidelijk om welke gegevens het gaat, tegen welk gebruik van je gegevens je bezwaar maakt en wat de reden is voor je bezwaren.
 
8.6. Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering, mededelingen van verzet tegen het gebruik van je gegevens of het intrekken van toestemming kun je per brief richten aan: Essity Netherlands B.V., Arnhemse Bovenweg 120, 3708 AH Zeist, Nederland of per e-mail sturen aan: Libresse@consumentenservice.com, onder vermelding van je naam, (e-mail)adres en telefoonnummer. Essity kan je ter verificatie van je identiteit vragen om een kopie van een legitimatiebewijs. Je ontvangt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 4 weken na het verzoek een schriftelijk antwoord.
 
8.7 Voor het ontvangen van e-mailnieuwsbrieven kun je je bovendien te allen tijde afmelden door te klikken op de button “unsubscribe” die onder aan elke nieuwsbrief is opgenomen.

9. Informatiebeveiliging

9.1 Essity neemt redelijke en passende beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens die door Essity worden verwerkt te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging daarvan.
 
9.2 Als ondanks de beveiligingsmaatregelen, er toch sprake is van een beveiligingsincident dat waarschijnlijk nadelige gevolgen heeft voor je privacy, zal Essity je zo snel mogelijk informeren over het incident.